T rgoviya s kasovi aparati

Предприемачите, провеждащи икономическа кампания, в която използват касови апарати, трябва да изпълняват много изисквания. Една от тях е целта да има хартиени ролки с копия на квитанции през периода, описан в значителния регламент, който с 2013 г. е удължен.

До 31 декември 2012 г., на основата на регламента на министъра на финансите от 2008 г., е в сила преходен период, според който трябва да се следват копия на разписки за период от две години. От началото на 2013 г. съхранението на приходите от касовия апарат се променя и се удължава за пет години. Данъкоплатците, регистрирали продажби по финансови суми през 2013 г., следва да вземат копия от разписки, документиращи продажбите за 2012 г. и 2011 г., докато по-ранни копия на разписки могат да бъдат окончателно унищожени. Също така трябва да се погрижат архивните копия на приходите от 2013 г. да бъдат запазени до 2018 г., поради неотдавнашния факт, че петгодишният срок е създаден от края на календарната година, в която изтича срокът за плащане на данъка.Защо е време да се съхраняват копия от фискални касови бележки от пет години? На първо място, поради последната причина, че срокът за ограничаване на данъчното задължение е само пет години.Има много опасения, че е необходимо архивиране на копия на разписки за много дълго време. Министерството на финансите обаче смята, че петгодишният период е определянето за коректност на данъчните плащания. Копия от разписки са единственото доказателство, което документира продажбите, цените и данъчните ставки.Въпреки това пътуването заслужава факта, че макар законодателят да е посочил определено ниво за архивиране на копия от ролки с фискални касови бележки, той не посочва формата, в която трябва да бъдат оставени. Най-евтините фискални касови апарати в Краков съхраняват касовите си бележки в хартиен носител. По-важните фондове с разширен модул се надяват да архивират електронни касови бележки. Това трябва да е и трябва дори фактът на ликвидация на стопанска дейност по никакъв начин да не освобождава предприемача от законово задължение да съхранява копия от касови бележки.